ساعت كار آموزشگاه از ٩ صبح تا ١٨ عصر | ٤ ساعت شيفت صبح - ٤ ساعت بعد از ظهر