آموزش تراش سنگ (آموزش گوهر تراشی)- دامله تراشی- تراش زاویه

آموزش نقره سازی
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
پیروزه(فیروزه)firouzeh
بهمن ۳۰, ۱۳۹۷
نمایش همه

آموزش تراش سنگ (آموزش گوهر تراشی)- دامله تراشی- تراش زاویه

تراش سنگ قیمتی

آموزش دوره جدید  تراش سنگ(گوهرتراشی)

۰۲۱۷۷۷۱۴۲۶

شروع دوره جدید

دامله تراشی 

فست