طلای آبشده چیست

 

 

 

طلایی که ذوب میشود چه متفرقه با شد (طلای کهنه و دست دوم )،چه شمش ،طلای آبشده است.

و ممکن است مخلوطی از طلا و فلزات دیگر باشد که بعدا به عیار مورد نظر تبدیل شود .

برای تایید عیار طلای آبشده مقداری از آن را در ری گیری آزمایش میکنند .تازمانیکه عیار آبشده مشخص نشده

عیار شرطی نامیده میشود یعنی طلایی که معامله میشود ولی عیارش مشخص نیست

آبشده شرطی معمولا با عیار ۷۵۰ برای مشتری معتبر و عیار کمتر مثل ۷۴۰ برای غیر فاکتور میشود .

روش نوشتن وزن و عیار طلای آبشده :

برای نوشتن وزن و عیار آبشده ،خطی بکشید بالای آن خط وزن و پایینش عیار را بنویسید و وزن ها تا ۳ رقم بعد

از ممیز نوشته شده اند و همیشه رقم سوم صفر است .

چنین کاغذی معمولا قبل از فاکتور شدن آبشده ها رد و بدل میشود تا شخصی که سند را ثبت میکند از درست بودن

وزن و عیار مطمئن شود .

                                                               در بنکداری و عمده فروشی طلا گاهی سکه را همچون طلای آبشده بده بستان میکنند .